Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky užívania priestorov v „Liptov Hub“

Prevádzkovateľ priestorov: Liptov Hub s .r. o. Krajná 49/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika IČO: 46 076 204 DIČ: 2023222432 IČ DPH: SK2023222432 OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 147773/B

Tieto všeobecné obchodné podmienky užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub upravujú práva a povinnosti zúčastnených strán pri užívaní priestorov coworkingového centra Liptov Hub a ďalšie podmienky a pravidlá využívania coworkingového centra Liptov Hub.

V rámci týchto všeobecných obchodných podmienok užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub budú používané nasledujúce pojmy, ktoré majú nižšie uvedený význam, ak nie je ďalej uvedené inak.


I. Popis coworkingového centra Liptov Hub

Coworkingové centrum Liptov Hub pozostáva z open-space pracovného priestoru s flexibilnými pracovnými miestami, ktoré sú určené na tzv. voľné sedenie, prípadne pevné pracovné miesta a samostatnej kancelárie s veľkosťou pre 6 osôb prípadne pevné pracovné miesta. Popri open-space pracovnom priestore s flexibilnými pracovnými miestami a samostatnej kancelárie sa v centre nachádzajú aj priestory v zdieľanom užívaní členov, ktoré sú určené na oddych, zasadacia miestnosť a spoločné priestory.

 

II. Člen a registrácia člena

Členom Liptov Hub sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Záujemca o členstvo sa môže stať členom vyplnením registračného formuláru na stránke www.liptovhub.sk, po akceptácií zo strany Liptov Hub a zaplatením členského poplatku. V rámci registrácie si záujemca zvolí formu členstva, o ktorú má záujem.

Liptov Hub môže po registrácií vyžadovať od člena osobné stretnutie a vyhradzuje si právo na akceptáciu člena. Na akceptáciu člena neexistuje právny nárok. Liptov Hub bude kontaktovať člena za účelom dohodnutia termínu osobného stretnutia. V prípade osoby, ktorá bola členom Liptov Hub v minulosti sa osobné stretnutie nevyžaduje. Aj v prípade tejto osoby si prevádzkovateľ vyhradzuje právo záujemcu o členstvo odmietnuť.

Členstvo sa členovi vždy automaticky predlžuje, s výnimkou denného a týždenného vstupu, pokiaľ člen v čase uvedenom v týchto VOP nezadá v registračnom systéme požiadavku, že o obnovenie členstva nemá záujem.

Člen môže počas svojho členstva, s výnimkou denného vstupu a týždenného vstupu, meniť formy členstva, avšak požiadavku na zmenu členstva musí zadať minimálne 10 dní pred posledným dňom pôvodnej formy členstva.

Členstvo v Liptov Hub je neprenosné a neprevoditeľné, člen nie je oprávnený postúpiť alebo akokoľvek previesť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a dohody na inú osobu.

 

III. Formy členstva

Coworkingové centrum Liptov Hub ponúka nasledovné formy členstva, resp. vstupu:


Bez ohľadu na formu členstva nie je možné predčasné ukončenie členstva žiadnym spôsobom. Prevádzkovateľ sa môže po zvážení osobitnej situácie s členom individuálne dohodnúť na forme a podmienkach predčasného ukončenia členstva.

Vstup, resp. členstvo v sebe zahŕňa:IV. Pravidlá využívania coworkingového centra Liptov Hub

Vstup členov do coworkingového centra Liptov Hub je možný denne počas prevádzkových hodín uverejnených na stránke coworkingového centra Liptov Hub, alebo na základe poskytnutého osobného kľúča, ktorý prevádzkovateľ poskytne členovi k prvému dňu členstva podľa typu členstva.

Člen s akoukoľvek formou členstva môže umožniť tretím osobám vstup do coworkingového centra Liptov Hub iba za predpokladu, že tieto osoby budú zaevidované na recepcii, resp. v návštevnom systéme Liptov Hub. Člen nie je oprávnený umožniť týmto tretím osobám voľný pohyb po coworkingovom centre Liptov Hub a je povinný prípadnú návštevu vyzdvihnúť si osobne na recepcii a tiež návštevu osobne na recepciu priviesť, ak nie je dohodnuté v individuálnom prípade inak.

Člen je povinný bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi prostredníctvom recepcie, ak zaznamená, že sa v priestoroch coworkingového centra Liptov Hub pohybuje alebo zdržiava cudzia podozrivá osoba.

Člen je povinný:

Člen je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú utrpí prevádzkovateľ v dôsledku porušenia povinností člena, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto VOP.

Člen je zodpovedný za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi tým, že umožnil prístup do coworkingového centra Liptov Hub tretím osobám za účelom, ktorý je v rozpore s princípmi a účelom coworkingového centra Liptov Hub.

Člen má právo využívať prístup do coworkingového centra Liptov Hub a doplnkové služby v rozsahu zvolenej formy členstva za cenu stanovenú v cenníku prevádzkovateľa.

Člen má právo byť včas a vhodným spôsobom informovaný o zmene cenníka prevádzkovateľa, najneskôr však tak, aby mal člen v čase objednávky doplnkových služieb k dispozícii aktuálny cenník.

Člen má právo na prístup do priestorov coworkingového centra Liptov Hub denne v čase prevádzkových hodín zverejnených na webovej stránke Liptov Hub. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť členovi stráviť v priestore open space a v priestore „lounge-zone“ coworkingového centra Liptov Hub ľubovoľný počet hodín denne počas prevádzkového času v súlade s cenníkom k príslušnému druhu členstva.

Prevádzkovateľ poskytne členovi, poľa druhu členstva,  osobný kľúč od priestorov coworkingového centra Liptov Hub, ktorý mu umožní vstup do coworkingového centra Liptov Hub počas prevádzkových hodín. Pri ukončení členstva je člen povinný odovzdať poskytnutý osobný kľúč v posledný deň členstva späť prevádzkovateľovi.

Člen je povinný počas celej doby trvania členstva poskytnutý osobný kľúč starostlivo opatrovať, mať ho vo vlastnej dispozícii a dbať na to, aby dispozícia s poskytnutým kľúčom nebola umožnená žiadnej tretej osobe. Člen sa zaväzuje neposkytnúť kľúč žiadnej tretej osobe. A zodpovedná za všetku škodu, ktorá vznikne v dôsledku toho, že člen či už úmyselne alebo z nedbanlivosti stratí dispozíciu s poskytnutým kľúčom. Člen bezprostredne, najneskôr však do 12 hodín po strate poskytnutého osobného kľúča je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a súčasne sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na výrobu nového kľúča a iných, ktoré v dôsledku straty alebo odcudzenia kľúča vzniknú prevádzkovateľovi.

Akékoľvek porušenie povinnosti stanovených v týchto VOP zo strany člena zakladá prevádzkovateľovi právo na okamžité ukončenie členstva bez nároku člena na akúkoľvek náhradu alebo vrátenie alikvotnej časti členského poplatku. A zakladá právo prevádzkovateľa uplatniť si u člena nárok na náhradu preukázateľne spôsobenej škody a zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR. Ukončenie členstva je účinné momentom odoslania oznámenia členovi prostredníctvom mailovej správy. 

V prípade ak si člen prinesie alebo ponechá svoje veci odložené v coworkingovom centre Liptov Hub, koná tak na vlastné nebezpečie, priestory coworkingového centra Liptov Hub nie sú určené na odkladanie vecí členov bez dozoru, súčasťou poskytovaných služieb nie je poistenie vecí členov a člen berie na vedomie, že coworkingové centrum Liptov Hub je verejným priestorom.


V. Členský poplatok

Platba členského poplatku sa realizuje vždy vopred za celé zvolené obdobie zvolenej formy členstva v zmysle cenníku prevádzkovateľa.

Ceny v cenníku prevádzkovateľa sú uvedené bez DPH a fakturované budú vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.

Členský poplatok je možné uhradiť nasledovne:

Prevádzkovateľ vystaví členovi na obdobie trvania členstva faktúru na členský poplatok a odošle mu ju na mailovú adresu alebo bude faktúra automaticky vygenerovaná v procese registrácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku jednotlivých členských poplatkov uvedených v cenníku prevádzkovateľa. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný oznámiť členovi novú výšku členských poplatkov. Oznámenie novej výšky členských poplatkov vykoná prevádzkovateľ jedným z nasledujúcich spôsobov:

Nová výška členských poplatkov bude pre existujúceho člena platiť vždy počnúc najbližšou nasledujúcou obnovou členstva po zmene výšky členských poplatkov. Ak nebude člen s novou výškou členských poplatkov súhlasiť, môže členstvo ukončiť podľa všeobecných podmienok ukončenia členstva.

V prípade, ak člen nezadá v požadovanom čase požiadavku na ukončenie členstva, avšak z akýchkoľvek dôvodov na strane člena nedôjde k automatickému zúčtovaniu členského poplatku na nasledujúce obdobie, k poslednému dňu pôvodného členstva jeho členstvo zanikne. V prípade ak sa takýto člen bude chcieť získať členstvo opätovne v priebehu nasledujúceho mesiaca, členstvo bude obnovené ku dňu nasledujúcemu po poslednom dni pôvodného členstva a člen bude povinný uhradiť členský poplatok aj spätne, t.j. deň začatia členstva ostane zachovaný z pôvodného členstva a to aj za predpokladu, že člen nemal po určitý čas možnosť využívať priestory coworkingového centra Liptov Hub.

Člen nemá nárok na vrátenie akejkoľvek časti členského poplatku, ani na náhradu škody alebo ušlého zisku alebo akúkoľvek inú kompenzáciu, ak príde ku krátkodobému výpadku dodávky elektrickej energie, tepelnej energie, vody, vzduchotechniky, telefónneho spojenia, internetu, odvozu odpadu alebo funkčnosti kanalizácie a obdobných služieb.


VI. Doplnkové služby

Člen môžu využívať doplnkové služby coworkingového centra Liptov Hub, ktorých zoznam ako aj cena je uvedená v aktuálnom cenníku na webovej stránke coworkingového centra Liptov Hub. Jedná sa najmä o nasledujúce služby:

Cena doplnkových služieb je uvedená v aktuálnom cenníku prevádzkovateľa na webovej stránke www.liptovhub.sk. Prevádzkovateľ vystaví členovi faktúru za poskytnuté doplnkové služby v súlade s cenníkom vždy do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k využitiu doplnkových služieb. Platenie doplnkových služieb sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, aký si člen zvolil pre platenie členského poplatku.

Niektoré formy členstva v sebe zahŕňajú nárok na využívanie doplnkových služieb v rozsahu v zmysle cenníka prevádzkovateľa, avšak tento nárok neuprednostňuje člena v rámci rezervačného systému, negarantuje členovi nepretržitú dostupnosť doplnkových služieb, je neprenosný na iného člena, neprenosný v rámci jednotlivých období členstva a tiež nie je refundovateľný.


VII. Zodpovednosť

Člen je povinný nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia povinností člena vyplývajúcich z týchto VOP a dohody, na základe ktorej mu je umožnení vstup do coworkingového centra Liptov Hub a využívanie jeho priestorov a doplnkových služieb.

V prípade, ak prevádzkovateľovi vznikne finančný nárok voči členovi, člen je povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetko príslušenstvo peňažnej pohľadávky ako aj náklady na jej uplatnenie vrátane výdavkov na právne zastúpenie.

Člen výslovne potvrdzuje, že prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za: škodu spôsobenú členovi konaním tretích strán, najmä konaním ostatných členov a/alebo podnájomcov v coworkingovom centre Liptov Hub,


VIII. Ostatné dojednania

Člen nie je oprávnený postúpiť svoje práva a záväzky vyplývajúce z členstva a dohody s prevádzkovateľom na tretiu osobu.

Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo všetkých dohôd so všetkými členmi, ktorých podmienky sa spravujú týmito VOP.

Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu, opravy, úpravy a servis coworkingového centra s výnimkou vecí, zariadení a systémov alebo ich častí inštalovaných alebo vnesených do coworkingového centra členmi alebo podnájomcami.

Ak vznik potreby opráv, servisu alebo údržby coworkingového centra Liptov Hub je dôsledkom:

Údržbu, opravy, úpravy a servis systémov a zariadení alebo ich častí vnesených členom/podnájomcom do coworkingového centra Liptov Hub vrátane všetkých inštalácií, príslušenstva a vybavenia je povinný zabezpečovať člen/podnájomca, a to bez zbytočného odkladu a výlučne na vlastné náklady (osobne alebo prostredníctvom svojho odborného dodávateľa).

Člen/podnájomca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu potreby všetkých opráv (ďalších potrebných zásahov) prostredníctvom recepcie a umožniť vykonanie týchto opráv alebo zásahov. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá člen/podnájomca za škodu tým spôsobenú. Člen/podnájomca sa zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi a ďalším osobám potrebnú súčinnosť pri výkone takýchto opráv a zásahov a znášať obmedzenia v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto činností, v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým vzniknutú.


IX. Ochrana dôverných informácií

Člen alebo podnájomca je povinný všetky informácie, údaje a iné skutočnosti, ktoré mu boli poskytnuté, sprístupnené alebo oznámené v súvislosti s jeho členstvom alebo ktoré získal v súvislosti s členstvom, najmä o fungovaní coworkingového centra a/alebo prevádzkovateľa, uchovávať v tajnosti a chrániť prísne dôverné informácie.

Člen je povinný zachovávať tieto informácie, údaje a skutočnosti v tajnosti, nesprístupniť ich tretej osobe, nevyužiť ich v rozpore s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, a nevyužiť ich pre seba ani pre iného s výnimkou prípadu, ak mu prevádzkovateľ udelí k takému sprístupneniu či použitiu svoj predchádzajúci písomný súhlas a s výnimkou prípadu, kedy tak stanoví právny predpis alebo rozhodnutie príslušného súdu, alebo ak ide o poskytnutie informácii právnym a ekonomickým poradcom. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo prevádzkovateľa uplatniť si u člena nárok na náhradu preukázateľne spôsobenej škody a zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR.

Povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách trvá aj po ukončení členstva a/alebo podnájmu v coworkingovom centre Liptov Hub.


X. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ bude pri poskytovaní členstva v coworkingovom centre a poskytovaní ostatných doplnkových služieb spracúvať osobné údaje členov, ktorí budú fyzickými osobami a zástupcov členov, ktorí sú právnickými osobami. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je možné nájsť na www.liptovhub.sk.


XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je (alebo sa v budúcnosti stane) neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť VOP, ktoré v takom prípade budú vykladané tak, aby bol zachovaný ich účel a zmysel, úmysel strán a ich práva a povinnosti. Prevádzkovateľ v takom prípade nahradí neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie VOP platný, účinným a vykonateľným tak, aby bol čo najviac zachovaný zmysel úpravy práv a povinností strán.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný oznámiť členovi nové znenie VOP najmenej pätnásť (15) kalendárnych dní pred dňom, kedy má byť zmena VOP účinná. Oznámenie nového znenia VOP vykoná prevádzkovateľ jedným z nasledujúcich spôsobov: zaslaním nového znenia VOP na emailovú adresu člena alebo zverejnením nového znenia VOP na webovej stránke prevádzkovateľa www.liptovhub.sk.

V prípade, ak nebude člen s novým znením VOP súhlasiť, môže svoje členstvo ukončiť ku koncu príslušného mesiaca bez ohľadu na formu členstva. Musí tom však upovedomiť prevádzkovateľa najneskôr 10 dní pred koncom príslušného mesiaca. V takom prípade prevádzkovateľ do 30 dní po ukončení členstva vráti členovi alikvotnú časť zaplateného členského poplatku zodpovedajúcu času, po ktorý členstvo netrvalo s ohľadom na príslušnú formu členstva. Ak člen neoznámi 10 dní pred koncom príslušného mesiaca, že s novým znením VOP nesúhlasí, má sa za to, že sa s novým znením VOP riadne oboznámil a súhlasí s ním.

Nové znenie VOP bude účinné od dátumu uvedeného v samotnom znení novej verzie VOP.

V prípade, ak bude nevyhnutné, aby strany komunikovali listinne, vyžaduje sa doručenie druhej strane. Takéto doručovanie sa bude realizovať poštovou prepravou alebo kuriérom, prípadne osobne na adresu druhej strany uvedené v Obchodnom registri alebo živnostenskom registri alebo registračnom formulári, ak člen nie je zapísaný v žiadnom oficiálnom registri. Účinky doručenia písomností nastanú aj vtedy, ak si adresát písomnosti zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote alebo jej prevzatie odmietol. Dňom doručenia je deň, kedy sa zásielka vrátila ako neprevzatá v odbernej lehote odosielateľovi písomnosti alebo deň, kedy bola zásielka odmietnutá príjemcom. V prípade elektronického doručovania sa zásielka považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah súvisiaci s členstvom v coworkingovom centre Liptov Hub sa bude riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.11.2021

kontakt@liptovhub.sk © 2021 Liptov Hub s.r.o.