Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Liptov Hub s. r. o.,

IČO: 46 076 204

DIČ:2023222432

IČ DPH: SK2023222432

Krajná 49/B, 821 04 Bratislava

(ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom promočného webu prostredníctvom ktorého táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

 

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

 

ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

 

POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracované a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,

obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,

registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

 

SÚBORY COOKIES

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení.

 

REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ SLUŽBY

Mimo vybavenia objednávok používame Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení.

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU – spoločnosťou he Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba poslať na email: kontakt@liptovhub.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť Liptov Hub, s.r.o., so sídlom: Krajná 49/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 IČO: 46 076 204, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 147773/B, kontaktné údaje - email: kontakt@liptovhub.sk