General Terms and Conditions

Všeobecné obchodné podmienky užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub

Tieto všeobecné obchodné podmienky užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub upravujú práva a povinnosti zúčastnených strán pri užívaní priestorov coworkingového centra Liptov Hub a ďalšie podmienky a pravidlá využívania coworkingového centra Liptov Hub.

 

Prevádzkovateľ priestorov: Liptov Hub s .r. o. Krajná 49/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika IČO: 46 076 204 DIČ: 2023222432 IČ DPH: SK2023222432 OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 147773/B

Tieto všeobecné obchodné podmienky užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub upravujú práva a povinnosti zúčastnených strán pri užívaní priestorov coworkingového centra Liptov Hub a ďalšie podmienky a pravidlá využívania coworkingového centra Liptov Hub.

V rámci týchto všeobecných obchodných podmienok užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub budú používané nasledujúce pojmy, ktoré majú nižšie uvedený význam, ak nie je ďalej uvedené inak.

 • coworkingové centrum Liptov Hub – priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy na adrese Námestie osloboditeľov 59/2 v Liptovskom Mikuláši a pozostávajúce z open-space priestoru s voľnými miestami, z individuálnych kancelárií, zo spoločných priestorov, spoločného kuchynského priestoru, zasadacích miestností a priestorov v zdieľanom užívaní
 • prevádzkovateľ – spoločnosť Liptov Hub s .r. o., so sídlom Krajná 49/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 147773/B
 • člen – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní registračný formulár na webovej stránke Liptov Hub a zaplatila členský poplatok, na základe čoho získala oprávnenie využívať priestory coworkingového centra Liptov Hub za účelom výkonu jej podnikateľských alebo obdobných aktivít; fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala členstvo v coworkingovom centre Liptov Hub
 • flexibilné pracovné miesto “flexi desk” – pracovná stanica vybavená pracovným stolom a stoličkou určená na prácu jednej osoby na tzv. voľné sedenie
 • fixné pracovné miesto “fix desk” – pracovná stanica vybavená pracovným stolom a stoličkou určená na prácu jednej osoby na tzv. pevné sedenie
 • zasadacia miestnosť “Meeting Room” – miestnosť vybavená jedným rokovacím stolom a stoličkami určená na rokovania alebo prezentácie
 • spoločné priestory – vnútorné komunikačné priestory, sociálne zariadenia, kuchynský kút, únikové schodiská a pod.
 • priestory v zdieľanom užívaní – priestory iné ako osobitná kancelária, zasadacia miestnosť, spoločné priestory a open-space s pracovnými miestami, určené najmä na oddych; tzv. „lounge-zone“
 • dohoda – dohoda medzi prevádzkovateľom a členom o užívaní častí priestorov coworkingového centra Liptov Hub
 • VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky užívania priestorov coworkingového centra Liptov Hub
 • členstvo – príslušnosť člena ku coworkingovému centru Liptov Hub, ktorá oprávňuje na využívanie priestorov coworkingového centra Liptov Hub a doplnkových služieb
 • členský poplatok – príslušná suma z cenníka, ktorá zodpovedná zvolenému typu členstva
 • strany – prevádzkovateľ a člen
 • cenník – prehľad cien jednotlivých členstiev (členských poplatkov) a cien za doplnkové služby a je zverejnený na stránke www.liptovhub.sk
 • doplnkové služby – dodatočné služby poskytované členom k členstvu

I. Popis coworkingového centra Liptov Hub

Coworkingové centrum Liptov Hub pozostáva z open-space pracovného priestoru s flexibilnými pracovnými miestami, ktoré sú určené na tzv. voľné sedenie, prípadne pevné pracovné miesta a samostatnej kancelárie s veľkosťou pre 6 osôb prípadne pevné pracovné miesta. Popri open-space pracovnom priestore s flexibilnými pracovnými miestami a samostatnej kancelárie sa v centre nachádzajú aj priestory v zdieľanom užívaní členov, ktoré sú určené na oddych, zasadacia miestnosť a spoločné priestory.

 

II. Člen a registrácia člena

Členom Liptov Hub sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Záujemca o členstvo sa môže stať členom vyplnením registračného formuláru na stránke www.liptovhub.sk, po akceptácií zo strany Liptov Hub a zaplatením členského poplatku. V rámci registrácie si záujemca zvolí formu členstva, o ktorú má záujem.

Liptov Hub môže po registrácií vyžadovať od člena osobné stretnutie a vyhradzuje si právo na akceptáciu člena. Na akceptáciu člena neexistuje právny nárok. Liptov Hub bude kontaktovať člena za účelom dohodnutia termínu osobného stretnutia. V prípade osoby, ktorá bola členom Liptov Hub v minulosti sa osobné stretnutie nevyžaduje. Aj v prípade tejto osoby si prevádzkovateľ vyhradzuje právo záujemcu o členstvo odmietnuť.

Členstvo sa členovi vždy automaticky predlžuje, s výnimkou denného a týždenného vstupu, pokiaľ člen v čase uvedenom v týchto VOP nezadá v registračnom systéme požiadavku, že o obnovenie členstva nemá záujem.

Člen môže počas svojho členstva, s výnimkou denného vstupu a týždenného vstupu, meniť formy členstva, avšak požiadavku na zmenu členstva musí zadať minimálne 10 dní pred posledným dňom pôvodnej formy členstva.

Členstvo v Liptov Hub je neprenosné a neprevoditeľné, člen nie je oprávnený postúpiť alebo akokoľvek previesť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a dohody na inú osobu.

 

III. Formy členstva

Coworkingové centrum Liptov Hub ponúka nasledovné formy členstva, resp. vstupu:

 • Dňový vstup – oprávňuje na vstup do coworkingového centra Liptov Hub a využívanie služieb v jeden kalendárny deň počas prevádzkových hodín coworkingového centra Liptov Hub, pričom podmienkou umožnenia vstupu je uhradenie poplatku v príslušnej výške. Denný vstup sa automaticky neopakuje.
 • Päťdňový vstup – oprávňuje na vstup do coworkingového centra Liptov Hub a využívanie jeho služieb 5 pracovných dní počas prevádzkových hodín coworkingového centra Liptov Hub, pričom podmienkou umožnenia vstupu je uhradenie poplatku v príslušnej výške. Prvým dňom členstva je deň určený členom pri registrácii, najskôr však deň, keď sa na účet prevádzkovateľa zúčtuje členský poplatok v príslušnej výške. Posledným dňom členstva je deň v nasledujúcom mesiaci, ktorý sa svojim označením zhoduje s označením prvého dňa členstva. Ak takýto deň v mesiaci nie je, posledným dňom členstva je posledný kalendárny deň mesiaca. Päťdňový vstup sa automaticky neopakuje.
 • Desaťdňový vstup – oprávňuje na vstup do coworkingového centra Liptov Hub a využívanie jeho služieb 10 pracovných dní počas prevádzkových hodín coworkingového centra Liptov Hub, pričom podmienkou umožnenia vstupu je uhradenie poplatku v príslušnej výške. Prvým dňom členstva je deň určený členom pri registrácii, najskôr však deň, keď sa na účet prevádzkovateľa zúčtuje členský poplatok v príslušnej výške. Posledným dňom členstva je deň v nasledujúcom mesiaci, ktorý sa svojim označením zhoduje s označením prvého dňa členstva. Ak takýto deň v mesiaci nie je, posledným dňom členstva je posledný kalendárny deň mesiaca. Päťdňový vstup sa automaticky neopakuje.
 • Mesačné členstvo – členstvo, ktoré trvá vždy jeden kalendárny mesiac. Prvým dňom členstva je deň určený členom pri registrácii, najskôr však deň, keď sa na účet prevádzkovateľa zúčtuje členský poplatok v príslušnej výške. Posledným dňom členstva je deň v nasledujúcom mesiaci, ktorý sa svojim označením zhoduje s označením prvého dňa členstva. Ak takýto deň v mesiaci nie je, posledným dňom členstva je posledný kalendárny deň mesiaca. Mesačné členstvo sa automaticky predlžuje vždy o jeden mesiac, ak člen najneskôr 10 kalendárnych dní pred posledným dňom mesačného členstva nezadá požiadavku na zrušenie členstva prostredníctvom e-mailu, alebo cez registračný systém Liptov Hub
 • Ročné členstvo – členstvo, ktoré trvá vždy jeden kalendárny rok. Prvým dňom členstva je deň určený členom pri registrácii, najskôr však deň, keď sa na účet prevádzkovateľa zúčtuje členský poplatok v príslušnej výške. Posledným dňom členstva je deň v nasledujúcom roku, ktorý sa svojim značením zhoduje s označením prvého dňa členstva. Ak takýto deň v mesiaci nie je, posledným dňom členstva je posledný kalendárny deň mesiaca. Ročné členstvo sa automaticky predlžuje vždy o jeden rok, ak člen najneskôr 10 kalendárnych dní pred posledným dňom ročného členstva nezadá požiadavku na zrušenie členstva  prostredníctvom e-mailu, alebo cez registračný systém Liptov Hub.

Bez ohľadu na formu členstva nie je možné predčasné ukončenie členstva žiadnym spôsobom. Prevádzkovateľ sa môže po zvážení osobitnej situácie s členom individuálne dohodnúť na forme a podmienkach predčasného ukončenia členstva.

Vstup, resp. členstvo v sebe zahŕňa:

 • vstup do coworkingového centra pre člena počas prevádzkových hodín coworkingového centra Liptov Hub,
 • možnosť využívať jedno pracovné miesto v open-space priestore coworkingového centra Liptov Hub,
 • možnosť využívať coworkingové centrum Liptov Hub za účelom, na ktorý je určený,
 • možnosť využívať všetky doplnkové služby v rozsahu a za cenu uvedenú v cenníku, ktorý je zverejnený na webovej stránke Liptov Hub.

 

IV. Pravidlá využívania coworkingového centra Liptov Hub

Vstup členov do coworkingového centra Liptov Hub je možný denne počas prevádzkových hodín uverejnených na stránke coworkingového centra Liptov Hub, alebo na základe poskytnutého osobného kľúča, ktorý prevádzkovateľ poskytne členovi k prvému dňu členstva podľa typu členstva.

Člen s akoukoľvek formou členstva môže umožniť tretím osobám vstup do coworkingového centra Liptov Hub iba za predpokladu, že tieto osoby budú zaevidované na recepcii, resp. v návštevnom systéme Liptov Hub. Člen nie je oprávnený umožniť týmto tretím osobám voľný pohyb po coworkingovom centre Liptov Hub a je povinný prípadnú návštevu vyzdvihnúť si osobne na recepcii a tiež návštevu osobne na recepciu priviesť, ak nie je dohodnuté v individuálnom prípade inak.

Člen je povinný bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi prostredníctvom recepcie, ak zaznamená, že sa v priestoroch coworkingového centra Liptov Hub pohybuje alebo zdržiava cudzia podozrivá osoba.

Člen je povinný:

 • poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri riadnom prevádzkovaní coworkingového centra Liptov Hub,
 • poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie nevyhnutné pre náležité poskytovanie služieb coworkingového centra Liptov Hub,
 • zaistiť si všetky nevyhnutné povolenia a súhlasy orgánov štátnej správy či samosprávy, ktoré môžu byť nevyhnutné na splnenie požiadaviek stanovených právnymi predpismi v súvislosti so všetkými aktivitami člena realizovanými v rámci coworkingového centra Liptov Hub, a to ešte pred vznikom jeho členstva,
 • využívať možnosti vstupu do coworkingového centra Liptov Hub, iba za účelom, na ktorý bol určený a zdržať sa akéhokoľvek využívania prístupu do coworkingového centra Liptov Hub, ktorý by narúšal alebo mohol narúšať činnosť ostatných členov alebo by bol v priamom rozpore s princípmi coworkingového centra Liptov Hub,
 • informovať prevádzkovateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na poskytovanie služieb prevádzkovateľa a na plynulé fungovanie coworkingového centra Liptov Hub,
 • zabezpečiť, aby sa každá návšteva člena zaregistrovala na recepcii Liptov Hub alebo prostredníctvom návštevného systému Liptov Hub
 • zabezpečovať dostatočný zostatok na bankovom účte, aby mohlo dôjsť k riadnemu a včasnému zúčtovaniu členského poplatku,
 • riadne a včas plniť všetky svoje peňažné záväzky voči prevádzkovateľovi za doplnkové služby,
 • primerane chrániť svoje osobné veci v priestoroch coworkingového centra Liptov Hub,
 • počínať si tak, aby nevznikla škoda na zdraví alebo na majetku prevádzkovateľa alebo tretích osôb, najmä bezodkladne informovať prevádzkovateľa o prípadných hroziacich škodách a v neodkladnom prípade proti hroziacej škode zakročiť,
 • využívať priestor coworkingového centra Liptov Hub výlučne pre svoju potrebu a nie pre potreby tretích osôb,
 • počínať si tak, aby nedochádzalo k neprimeranému obmedzovaniu ostatných členov využívajúcich služby coworkingového centra Liptov Hub, resp. nad rámec únosnosti a primeranosti,
 • neobmedzovať a neprimerane zasahovať do aktivít organizovaných mimo prevádzkových hodín a na požiadanie prevádzkovateľa je povinný priestor opustiť, alebo presunúť svoje aktivity do priestorov určených prevádzkovateľom,
 • bezodkladne nahradiť spôsobenú škodu vrátane ušlého zisku poškodenému,
 • znášať obmedzenia v užívaní priestorov coworkingového centra Liptov Hub, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti prevádzkovateľa alebo ostatných členov,
 • zobrať na vedomie a akceptovať, že jeho vlastné aktivity nesmú ohroziť chod a prevádzkyschopnosť coworkingového centra Liptov Hub,
 • dodržiavať zásady verejného poriadku, ako aj právne povinnosti vyplývajúce z iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky v priestoroch coworkingového centra Liptov Hub a zabezpečiť dodržiavanie tejto zásady i zo strany iných osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch coworkingového centra Liptov Hub so súhlasom člena,
 • zasadaciu miestnosť využívať výlučne len počas vyhradeného a vopred rezervovaného času, opustiť ju po uplynutí rezervovaného času bez vyzvania a bez zdržania a zanechať ju čistú, upratanú a v stave, v akom je prevzal,
 • udržiavať poriadok v coworkingovom centre Liptov Hub,
 • okamžite hlásiť priamo vedúcemu pracovníkovi, prevádzkovateľovi, resp. na recepcii coworkingového centra každú udalosť ohrozujúcu bezpečnosť osôb alebo majetku v coworkingovom centre.

Člen je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú utrpí prevádzkovateľ v dôsledku porušenia povinností člena, ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto VOP.

Člen je zodpovedný za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi tým, že umožnil prístup do coworkingového centra Liptov Hub tretím osobám za účelom, ktorý je v rozpore s princípmi a účelom coworkingového centra Liptov Hub.

Člen má právo využívať prístup do coworkingového centra Liptov Hub a doplnkové služby v rozsahu zvolenej formy členstva za cenu stanovenú v cenníku prevádzkovateľa.

Člen má právo byť včas a vhodným spôsobom informovaný o zmene cenníka prevádzkovateľa, najneskôr však tak, aby mal člen v čase objednávky doplnkových služieb k dispozícii aktuálny cenník.

Člen má právo na prístup do priestorov coworkingového centra Liptov Hub denne v čase prevádzkových hodín zverejnených na webovej stránke Liptov Hub. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť členovi stráviť v priestore open space a v priestore „lounge-zone“ coworkingového centra Liptov Hub ľubovoľný počet hodín denne počas prevádzkového času v súlade s cenníkom k príslušnému druhu členstva.

Prevádzkovateľ poskytne členovi, poľa druhu členstva,  osobný kľúč od priestorov coworkingového centra Liptov Hub, ktorý mu umožní vstup do coworkingového centra Liptov Hub počas prevádzkových hodín. Pri ukončení členstva je člen povinný odovzdať poskytnutý osobný kľúč v posledný deň členstva späť prevádzkovateľovi.

Člen je povinný počas celej doby trvania členstva poskytnutý osobný kľúč starostlivo opatrovať, mať ho vo vlastnej dispozícii a dbať na to, aby dispozícia s poskytnutým kľúčom nebola umožnená žiadnej tretej osobe. Člen sa zaväzuje neposkytnúť kľúč žiadnej tretej osobe. A zodpovedná za všetku škodu, ktorá vznikne v dôsledku toho, že člen či už úmyselne alebo z nedbanlivosti stratí dispozíciu s poskytnutým kľúčom. Člen bezprostredne, najneskôr však do 12 hodín po strate poskytnutého osobného kľúča je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a súčasne sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na výrobu nového kľúča a iných, ktoré v dôsledku straty alebo odcudzenia kľúča vzniknú prevádzkovateľovi.

Akékoľvek porušenie povinnosti stanovených v týchto VOP zo strany člena zakladá prevádzkovateľovi právo na okamžité ukončenie členstva bez nároku člena na akúkoľvek náhradu alebo vrátenie alikvotnej časti členského poplatku. A zakladá právo prevádzkovateľa uplatniť si u člena nárok na náhradu preukázateľne spôsobenej škody a zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR. Ukončenie členstva je účinné momentom odoslania oznámenia členovi prostredníctvom mailovej správy. 

V prípade ak si člen prinesie alebo ponechá svoje veci odložené v coworkingovom centre Liptov Hub, koná tak na vlastné nebezpečie, priestory coworkingového centra Liptov Hub nie sú určené na odkladanie vecí členov bez dozoru, súčasťou poskytovaných služieb nie je poistenie vecí členov a člen berie na vedomie, že coworkingové centrum Liptov Hub je verejným priestorom.

 

V. Členský poplatok

Platba členského poplatku sa realizuje vždy vopred za celé zvolené obdobie zvolenej formy členstva v zmysle cenníku prevádzkovateľa.

Ceny v cenníku prevádzkovateľa sú uvedené vrátane DPH a v takej výške budú fakturované.

Členský poplatok je možné uhradiť nasledovne:

 • prostredníctvom bankového prevodu
 • prostredníctvom platobného terminálu na recepcii Liptov Hub.

Prevádzkovateľ vystaví členovi na obdobie trvania členstva faktúru na členský poplatok a odošle mu ju na mailovú adresu alebo bude faktúra automaticky vygenerovaná v procese registrácie.

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku jednotlivých členských poplatkov uvedených v cenníku prevádzkovateľa. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný oznámiť členovi novú výšku členských poplatkov. Oznámenie novej výšky členských poplatkov vykoná prevádzkovateľ jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • zaslaním novej výšky členských poplatkov na e-mailovú adresu člena alebo
 • zverejnením novej výšky členských poplatkov na webovej stránke prevádzkovateľa www.liptovhub.sk.

Nová výška členských poplatkov bude pre existujúceho člena platiť vždy počnúc najbližšou nasledujúcou obnovou členstva po zmene výšky členských poplatkov. Ak nebude člen s novou výškou členských poplatkov súhlasiť, môže členstvo ukončiť podľa všeobecných podmienok ukončenia členstva.

V prípade, ak člen nezadá v požadovanom čase požiadavku na ukončenie členstva, avšak z akýchkoľvek dôvodov na strane člena nedôjde k automatickému zúčtovaniu členského poplatku na nasledujúce obdobie, k poslednému dňu pôvodného členstva jeho členstvo zanikne. V prípade ak sa takýto člen bude chcieť získať členstvo opätovne v priebehu nasledujúceho mesiaca, členstvo bude obnovené ku dňu nasledujúcemu po poslednom dni pôvodného členstva a člen bude povinný uhradiť členský poplatok aj spätne, t.j. deň začatia členstva ostane zachovaný z pôvodného členstva a to aj za predpokladu, že člen nemal po určitý čas možnosť využívať priestory coworkingového centra Liptov Hub.

Člen nemá nárok na vrátenie akejkoľvek časti členského poplatku, ani na náhradu škody alebo ušlého zisku alebo akúkoľvek inú kompenzáciu, ak príde ku krátkodobému výpadku dodávky elektrickej energie, tepelnej energie, vody, vzduchotechniky, telefónneho spojenia, internetu, odvozu odpadu alebo funkčnosti kanalizácie a obdobných služieb.

 

VI. Doplnkové služby

Člen môžu využívať doplnkové služby coworkingového centra Liptov Hub, ktorých zoznam ako aj cena je uvedená v aktuálnom cenníku na webovej stránke coworkingového centra Liptov Hub. Jedná sa najmä o nasledujúce služby:

 • Skenovanie, kopírovanie a tlač dokumentov – prevádzkovateľ po osobitnej dohode zabezpečí pre členov coworkingového centra Liptov Hub možnosť skenovania dokumentov, ich farebnej a čiernobielej tlače a kopírovania. V závislosti od formy členstva je tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov v určitom rozsahu za zvýhodnenú cenu.
 • Zasadacia miestnosť – zasadaciu miestnosť je možné rezervovať na recepcii coworkingového centra Liptov Hub, prostredníctvom e-mailu, alebo online cez rezervačný systém Liptov Hub na webovej stránke coworkingového centra Liptov Hub, kde je v reálnom čase možné zistiť či je v zvolenom čase voľná. Je možné vykonať rezerváciu iba voľnej, neobsadenej zasadacej miestnosti. Rezervácia zasadacej miestnosti je možná minimálne na 30 minút. Zrušenie rezervácie je možné minimálne dve hodiny pred začatím plynutia rezervovaného času, v opačnom prípade je člen povinný uhradiť cenu, akoby k využitiu zasadacej miestnosti došlo. Vstup do zasadacej miestnosti bude umožnený len po predchádzajúcej rezervácií. V rámci rezervovaného času je možné využívať aj technické a iné vybavenie zasadacej miestnosti.
 • Catering/občerstvenie – v rámci využívania zasadacej miestnosti môže člen po osobitnej dohode využívať aj služby cateringu. Využívanie služieb cateringu si vyžaduje osobitnú požiadavku a dohodu s prevádzkovateľom.
 • Prístup k internetu – člen má v rámci prístupu do priestorov coworkingového centra Liptov Hub možnosť využitia prístupu k vysokorýchlostnému LAN a Wi-Fi internetu. Člen je oprávnený využívať prístup k internetu, LAN a Wi-Fi bežným a korektným spôsobom neobmedzujúcim iných členov coworkingového centra Liptov Hub.
 • Kuchynka – člen má v rámci prístupu do coworkingového centra Liptov Hub možnosť využívať služby kuchynky, ktorej prevádzka je počas prevádzkových hodín bez obsluhy.
 • Usporiadanie eventov – člen môže na základe osobitnej požiadavky využívať zdieľané priestory na eventy, a to verejné ako aj neverejné. V prípade akéhokoľvek eventu je člen povinný minimálne 7 dní vopred predložiť požiadavku prevádzkovateľovi. Eventy je možné organizovať od 18,00 hod v čase trvania vopred dohodnutom pri osobitnej dohode s prevádzkovateľom. V prípade organizovania súkromného/neverejného eventu iným členom alebo akoukoľvek treťou osobou člen akceptuje, že môže dôjsť k obmedzeniu využívania zdieľaných priestorov.

Cena doplnkových služieb je uvedená v aktuálnom cenníku prevádzkovateľa na webovej stránke www.liptovhub.sk. Prevádzkovateľ vystaví členovi faktúru za poskytnuté doplnkové služby v súlade s cenníkom vždy do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k využitiu doplnkových služieb. Platenie doplnkových služieb sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, aký si člen zvolil pre platenie členského poplatku.

Niektoré formy členstva v sebe zahŕňajú nárok na využívanie doplnkových služieb v rozsahu v zmysle cenníka prevádzkovateľa, avšak tento nárok neuprednostňuje člena v rámci rezervačného systému, negarantuje členovi nepretržitú dostupnosť doplnkových služieb, je neprenosný na iného člena, neprenosný v rámci jednotlivých období členstva a tiež nie je refundovateľný.

 

VII. Zodpovednosť

Člen je povinný nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia povinností člena vyplývajúcich z týchto VOP a dohody, na základe ktorej mu je umožnení vstup do coworkingového centra Liptov Hub a využívanie jeho priestorov a doplnkových služieb.

V prípade, ak prevádzkovateľovi vznikne finančný nárok voči členovi, člen je povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetko príslušenstvo peňažnej pohľadávky ako aj náklady na jej uplatnenie vrátane výdavkov na právne zastúpenie.

Člen výslovne potvrdzuje, že prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za: škodu spôsobenú členovi konaním tretích strán, najmä konaním ostatných členov a/alebo podnájomcov v coworkingovom centre Liptov Hub,

 • konaním tretích strán, ktoré znemožní, alebo spôsobí omeškanie s poskytovaním služieb prevádzkovateľa, najmä nedodržanie zmluvných povinností externých dodávateľov (napr. výpadok internetu, elektriny, vody, kúrenia a pod.), ak prevádzkovateľ s prihliadnutím k okolnostiam jednotlivého prípadu uskutočnil všetky potrebné opatrenia k odvráteniu škody alebo k jej zmierneniu, stratu alebo zničenie vecí člena, ktoré neboli odložené na mieste k tomu určenému a boli vnesené do priestorov coworkingového centra Liptov Hub,
 • stratu výnosov, obchodných príležitostí, zisku, ani inej súvisiacej škody, či straty vzniknutej konaním člena v priestore coworkingového centra Liptov Hub, alebo vzniknutej nedostupnosťou služieb prevádzkovateľa, z kapacitných, či akýchkoľvek iných dôvodov.

 

VIII. Ostatné dojednania

Člen nie je oprávnený postúpiť svoje práva a záväzky vyplývajúce z členstva a dohody s prevádzkovateľom na tretiu osobu.

Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo všetkých dohôd so všetkými členmi, ktorých podmienky sa spravujú týmito VOP.

Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu, opravy, úpravy a servis coworkingového centra s výnimkou vecí, zariadení a systémov alebo ich častí inštalovaných alebo vnesených do coworkingového centra členmi alebo podnájomcami.

Ak vznik potreby opráv, servisu alebo údržby coworkingového centra Liptov Hub je dôsledkom:

 • úkonu, opomenutia, nedbanlivosti, zásahov alebo úprav zo strany člena alebo podnájomcu alebo jeho zamestnancov, alebo návštevníkov, ktorým umožnil vstup do coworkingového centra člen alebo podnájomca alebo
 • nesplnenia si akejkoľvek povinnosti člena alebo podnájomcu vyplývajúcej z týchto VOP, tak prevádzkovateľ zabezpečí alebo vykoná takéto zásahy na ťarchu a náklady člena/podnájomcu a člen/podnájomca je povinný bezodkladne za tieto zásahy zaplatiť prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám. Ak vznik takýchto zásahov je iba čiastočne dôsledkom (vyššie uvedeného) správania sa člena/podnájomcu, člen/podnájomca uhradí takéto zásahy pomerne.

Údržbu, opravy, úpravy a servis systémov a zariadení alebo ich častí vnesených členom/podnájomcom do coworkingového centra Liptov Hub vrátane všetkých inštalácií, príslušenstva a vybavenia je povinný zabezpečovať člen/podnájomca, a to bez zbytočného odkladu a výlučne na vlastné náklady (osobne alebo prostredníctvom svojho odborného dodávateľa).

Člen/podnájomca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu potreby všetkých opráv (ďalších potrebných zásahov) prostredníctvom recepcie a umožniť vykonanie týchto opráv alebo zásahov. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá člen/podnájomca za škodu tým spôsobenú. Člen/podnájomca sa zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi a ďalším osobám potrebnú súčinnosť pri výkone takýchto opráv a zásahov a znášať obmedzenia v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto činností, v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým vzniknutú.

 

IX. Ochrana dôverných informácií

Člen alebo podnájomca je povinný všetky informácie, údaje a iné skutočnosti, ktoré mu boli poskytnuté, sprístupnené alebo oznámené v súvislosti s jeho členstvom alebo ktoré získal v súvislosti s členstvom, najmä o fungovaní coworkingového centra a/alebo prevádzkovateľa, uchovávať v tajnosti a chrániť prísne dôverné informácie.

Člen je povinný zachovávať tieto informácie, údaje a skutočnosti v tajnosti, nesprístupniť ich tretej osobe, nevyužiť ich v rozpore s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, a nevyužiť ich pre seba ani pre iného s výnimkou prípadu, ak mu prevádzkovateľ udelí k takému sprístupneniu či použitiu svoj predchádzajúci písomný súhlas a s výnimkou prípadu, kedy tak stanoví právny predpis alebo rozhodnutie príslušného súdu, alebo ak ide o poskytnutie informácii právnym a ekonomickým poradcom. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo prevádzkovateľa uplatniť si u člena nárok na náhradu preukázateľne spôsobenej škody a zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR.

Povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách trvá aj po ukončení členstva a/alebo podnájmu v coworkingovom centre Liptov Hub.

 

X. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ bude pri poskytovaní členstva v coworkingovom centre a poskytovaní ostatných doplnkových služieb spracúvať osobné údaje členov, ktorí budú fyzickými osobami a zástupcov členov, ktorí sú právnickými osobami. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je možné nájsť na www.liptovhub.sk.

 

XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je (alebo sa v budúcnosti stane) neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť VOP, ktoré v takom prípade budú vykladané tak, aby bol zachovaný ich účel a zmysel, úmysel strán a ich práva a povinnosti. Prevádzkovateľ v takom prípade nahradí neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie VOP platný, účinným a vykonateľným tak, aby bol čo najviac zachovaný zmysel úpravy práv a povinností strán.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný oznámiť členovi nové znenie VOP najmenej pätnásť (15) kalendárnych dní pred dňom, kedy má byť zmena VOP účinná. Oznámenie nového znenia VOP vykoná prevádzkovateľ jedným z nasledujúcich spôsobov: zaslaním nového znenia VOP na emailovú adresu člena alebo zverejnením nového znenia VOP na webovej stránke prevádzkovateľa www.liptovhub.sk.

V prípade, ak nebude člen s novým znením VOP súhlasiť, môže svoje členstvo ukončiť ku koncu príslušného mesiaca bez ohľadu na formu členstva. Musí tom však upovedomiť prevádzkovateľa najneskôr 10 dní pred koncom príslušného mesiaca. V takom prípade prevádzkovateľ do 30 dní po ukončení členstva vráti členovi alikvotnú časť zaplateného členského poplatku zodpovedajúcu času, po ktorý členstvo netrvalo s ohľadom na príslušnú formu členstva. Ak člen neoznámi 10 dní pred koncom príslušného mesiaca, že s novým znením VOP nesúhlasí, má sa za to, že sa s novým znením VOP riadne oboznámil a súhlasí s ním.

Nové znenie VOP bude účinné od dátumu uvedeného v samotnom znení novej verzie VOP.

V prípade, ak bude nevyhnutné, aby strany komunikovali listinne, vyžaduje sa doručenie druhej strane. Takéto doručovanie sa bude realizovať poštovou prepravou alebo kuriérom, prípadne osobne na adresu druhej strany uvedené v Obchodnom registri alebo živnostenskom registri alebo registračnom formulári, ak člen nie je zapísaný v žiadnom oficiálnom registri. Účinky doručenia písomností nastanú aj vtedy, ak si adresát písomnosti zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote alebo jej prevzatie odmietol. Dňom doručenia je deň, kedy sa zásielka vrátila ako neprevzatá v odbernej lehote odosielateľovi písomnosti alebo deň, kedy bola zásielka odmietnutá príjemcom. V prípade elektronického doručovania sa zásielka považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah súvisiaci s členstvom v coworkingovom centre Liptov Hub sa bude riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.11.2021

kontakt@liptovhub.sk © 2021 Liptov Hub s.r.o.